REGULAMIN

REGULAMIN NAGRODY „FIRMA W BLASKU EFEKTÓW” obowiązujący od 01.09.2020 r.

§ 1.

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

 1. Organizator – Fundacja Przedsiębiorczy Polacy ul. 3 Maja 30, 44-200 Rybnik
  Nr konta: PKO BP 26 1020 2472 0000 6802 0595 3494
  KRS 0000840788, NIP 6423223319 , REGON 386055536
 2. Nagroda – Certyfikat potwierdzający efektywność, sukcesy firmy wydawany przez Organizatora na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia przyznania Nagrody.

3. Przyznanie Nagrody – należy przez to rozumieć promocję podmiotów gospodarczych, które za pomocą formularza internetowego umieszczonego na stroni www Organizatora, wskażą efekty swojej działalności, oświadczą o braku zobowiązań wobec KRD BIG S.A (Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej), wskażą, co najmniej 5 osób poświadczających efekty działalności, uiszczą opłatę wg. cennika dostępnego na stronie www Organizatora.

 • Nagrodzona firma – należy przez to rozumieć podmiot gospodarczy, o którym mowa w § 3 ust. 1;
 • Firma zgłaszająca akces do nagrody – podmiot gospodarczy, o którym mowa w  § 3 ust. 1, która wypełniła formularz zgłoszeniowy na stronie www Organizatora i dokonała wymaganej opłaty zgodnej z cennikiem umieszczonym na stronie www Organizatora.
 • Wizytówka – podstrona internetowa utworzona i utrzymywana przez Organizatora na rzecz Nagrodzonej firmy, która zawiera jego dane udostępnione przez niego na potrzeby Nagrody;
 • Znak Nagrody – standardowy wzór znaku informującego o przyznaniu Nagrody firmie przez organizatora, zamieszczany przez Nagrodzoną firmę na swojej stronie internetowej, który przekierowuje do Wizytówki Nagrodzonej firmy;
 • Link – link, który przekierowuje do Wizytówki Nagrodzonej firmy oraz standardowy wzór zapisu graficznego tego Linku wraz z informacją o przyznaniu Nagrody, zamieszczany w automatycznie przyłączanym podpisie w poczcie elektronicznej Nagrodzonej firmy;

8. Kapituła Nagrody – organ doradczy w sprawach związanych z funkcjonowaniem Nagrody, którego zasady działania określa regulamin znajdujący się na stronach internetowych Organizatora.

9. Ustawa – ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2014 poz. 1015 ze zm.);

10. Regulamin – regulamin Nagrody;

11. Umowa – umowa zawarta przez Firmę zgłaszającą akces do Nagrody dotycząca na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 2.

 1. Celem Nagrody jest: 1) promocja efektywnych firm mogących pochwalić się swoimi sukcesami; 2) wspieranie rozwoju Firm poprzez promocję ich pozytywnego wizerunku wynikającego z przyznania Nagrody;

§ 3.

 1. Nagrodzoną firmą może zostać podmiot gospodarczy, który na dzień zgłoszenia akcesu do Nagrody spełnił łącznie następujące warunki: 1) prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 6 miesięcy, 2) zawarł z Organizatorem umowę w zakresie udostępniania informacji gospodarczych, 3) na temat którego nie widnieją w Rejestrze KRD informacje o niespłaconym zobowiązaniu albo niespłaconych zobowiązaniach tego podmiotu , 4) wskaże efekty swojej działalności, 5) wskaże, co najmniej 5 osób poświadczających efekty swojej działalności, 6) opłaci opłatę wg. cennika dostępnego na stronie www Organizatora

6) wyraził zgodę na publikowanie przez Organizatora danych dotyczących jego firmy w ramach Nagrody: a) pełna i skrócona nazwa, b) adres siedziby, c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), d) numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), e) organ rejestrowy oraz numer we właściwym rejestrze, f) główny przedmiot działalności, g) adres poczty elektronicznej e-mail, h) numer telefonu, i) zobowiązał się do ich aktualizacji w czasie 12 miesięcy od dnia przyznania Nagrody, 6) zobowiązał się do zamieszczenia Znaku Nagrody na swoich stronach internetowych (o ile je posiada) oraz załączania Linku w swoim podpisie dołączanym do treści korespondencji elektronicznej, 8) potwierdził chęć otrzymania Nagrody poprzez właściwe wypełnienie formularza na stronie www Organizatora wraz z wniesieniem wymaganej opłaty co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Potwierdzenie chęci otrzymania Nagrody w sposób określony powyżej oznacza, że Firma zgłaszająca akces do nagrody zapoznała się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

2. Wypełnienie formularza umieszczonego na stronie www Organizatora oraz wymagana cennikiem opłata nie gwarantuje przyznania Nagrody Firmie zgłaszającej akces do nagrody. Warunkiem koniecznym przyznania Nagrody jest pozytywna weryfikacja danych przekazanych za pośrednictwem formularza. Dane weryfikuje Organizator. W razie nieprzyznania Nagrody, Organizator zwraca Firmie zgłaszająca akces do nagrody opłatę akcesyjną z potrąceniem 40% na pokrycie kosztów manipulacyjnych. Zwrot opłaty akcesyjnej (z potrąceniem 40% na pokrycie kosztów manipulacyjnych) nastąpi na wskazane przez Firmę zgłaszająca akces do nagrody konto bankowe w terminie 30 dni.

 • Dane określone w ust. 1 pkt 4 powyżej publikowane są w Wizytówce zgodnie z danymi wskazanymi przez Nagrodzoną firmę . Nagrodzona firma ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność danych.
 • Nagrodzona firma przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest administratorem jego danych osobowych w myśl art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883).

§ 4.

1.  Organizator zastrzega możliwość odebrania Nagrody lub zawieszenia możliwości jej eksponowania, firmie która nie spełnia wymogów określonych w § 3 ust. 1, lub co do których otrzymał uzasadnione informacje o nieprzestrzeganiu standardów Regulaminu. Powyższe uprawnienie przysługuje Organizatorowi w szczególności w przypadku otrzymania uzasadnionych informacji, że Nagrodzona firma dopuściła się zachowania niegodnego sprzecznego z zasadami lub ideą Nagrody Firma w blasku efektów.

2.  W przypadku rezygnacji z Nagrody Nagrodzoną firmę lub odebrania Nagrody przez Organizatora, Nagrodzona firma traci prawo do posługiwania się Wizytówką, Znakiem Nagrody, Certyfikatem oraz traci prawo do posługiwania się innymi elementami graficznymi, które mogą kojarzyć się bezpośrednio lub pośrednio z Nagrodą. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia przez Nagrodzoną firmę będzie ona zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Organizatora w wysokości 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Organizatora do dochodzenia odszkodowania bądź wynagrodzenia w tytułu bezprawnego korzystania z w/w znaków na zasadach ogólnych.

§ 5.

1. W ramach Nagrody istnieje możliwość: 1) Posługiwania się Znakiem „Firma w blasku efektów” przez 12 miesięcy od dnia przyznania Nagrody 2) otrzymania Certyfikatu (w formie elektronicznej lub fizycznej) wystawianego przez Organizatora 3) umieszczenia wizytówki Nagrodzonej firmy na stronie www Organizatora. 4) ogólnopolskiej informacji o przyznaniu Nagrody w wybranych branżowych kanałach informacyjnych (wraz z raportem wykonalności). 5) umieszczenia informacji o Nagrodzonej firmie w okolicznościowym katalogu Firm Nagrodzonych znakiem „Firma w blasku efektów (katalog w formie elektronicznej)  6) otrzymania zestawu materiałów promocyjnych w postaci samoprzylepnych emblematów ze znakiem Nagrody 7) otrzymania personalizowanej statuetki ze znakiem Nagrody.

2.  nagrodzona firma jest upoważniona do posługiwania się elementami wymienionymi w § 5. 1  w ramach wykonywania bieżącej działalności, wyłącznie w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania Nagrody.

3. Nagrodzona firma ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność danych przekazanych Organizatorowi i zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności wobec siebie i osób trzecich w tym zakresie.

 • Organizator stwarza możliwość weryfikacji autentyczności Certyfikatów jakimi posługują się Nagrodzone firmy.

§ 6.

1. Wszelkie reklamacje związane z otrzymaniem Nagrody l powinny być zgłaszane Organizatorowi przez Nagrodzone firmy  w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@przedsiebiorczypolacy.pl.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 21 dni od otrzymania reklamacji, jednak Organizator  zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Firmę zgłaszająca akces do nagrody lub Nagrodzoną firmę  do postanowień Regulaminu. § 7. 1. Nagrodzona firma może zrezygnować z nagrody  z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia.

3. Organizator może odebrać  Nagrodzonej firmie Nagrodę z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia.

4. W przypadku, gdy Nagrodzona firma zostanie pozbawiona Nagrody przez Organizatora zgodnie z § 4 ust. 1, może powtórnie ubiegać się o przyznanie Nagrody po upływie co najmniej 2 miesięcy licząc od dnia pozbawienia Nagrody na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

§ 7.

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.wblaskuefektow.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku dostosowywania jego treści do zmieniających się przepisów prawa oraz w związku z wdrażaniem przez Organizatora nowych funkcjonalności i usług.

3. W przypadku zmiany Regulaminu: 1) Organizator poinformuje Nagrodzoną firmę  o dokonanej zmianie i umieści ujednolicony tekst Regulaminu na swojej stronie internetowej.  2) Nagrodzona firma uprawniona jest do rezygnacji z Nagrody ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni licząc od otrzymania informacji zmianie Regulaminu. Brak reakcji ze strony Nagrodzonej firmy w ww. terminie oznacza akceptację zmian w Regulaminie. 4. Nagrodzona firma nie może, bez uprzedniej zgody Organizatora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z przyznanej Nagrody. 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.